فروشگاه در تمام مدت تعطیلات، روال عادی فعالیت خود را دارد