"بهترین تاریخ مصرف" چیست؟

موضوع عبارت "بهترین تاریخ مصرف" که به زبان انگلیسی  Best Before End یا BBE و به زبان آلمانی Mindesthaltbarkeitsdatum یا MHD نوشته می شود، بر خلاف عبارت "تاریخ انقضا" نه در مورد سلامت، بلکه در مورد کیفیت است. غذا میتواند بعد از این تاریخ نیز همچنان استفاده گردد اما ممکن است کیفیتش مانند قبل از این تاریخ نباشد. برای مثال رنگ، طعم و بو دقیقا مانند قبل نبوده و به مرور این تفاوت افزایش یابد.

عبارت " بهترین زمان مصرف" در برخی از محصولات غذایی مورد استفاده قرار میگیرد شامل:

  • غذاهای فریز شده
  • غذاهای خشک شده
  • غذاهای کنسرو شده


البته باید توجه شود که "بهترین تاریخ مصرف" تنها زمانی معتبر است که غذا طبق راهنمای نکهداری نوشته شده بر روی بسته بندی آن نگهداری شده باشد. 


اطلاعات بیشتر در این مورد را میتوانید در اینجا مطالعه نمائید.


منبع: وبسایت آژانس استاندارد غذایی انگلستان - (FSA) Food Standards Agency

https://www.food.gov.uk/safety-hygiene/best-before-and-use-by-dates